Homosexualita a víra XIV.

30. října 2006 v 16:31 | D.D. |  HOMOSEXUALITA
BIBLICKÉ VÝPOVĚDI A SVĚDECTVÍ O GAYÍCH A LESBÁCH
Jednou z centrálních výpovědí o tom, jak je homosexualita "špatná" je příběh o Sodomě a Pavlovy výroky z listu Římanům. Jak říká teolog J. Brod (2002, str. 37) " …následování Ježíše Krista nemá být mechanickým napodobováním vnějších rysů jeho života, člověk má tedy řešit mravní nesnáze tvůrčím způsobem."
Biblickou zvěst je nutno v každé době nově tlumočit. Bohužel tento přístup vyžaduje větší úsilí a tzv. mravní boj každého věřícího člověka. Pro většinu lidí je pak snadnější se více nezamýšlet nad významovou stránkou Písma a je snadnější přijmout výklad Bible od náboženských autorit jako neměnný fakt. Když srovnáváme originální řecký a hebrejský překlad Písma s různými novými překlady, dojdeme k určitým závažným rozporům, které nelze zcela ignorovat. V nových překladech se často setkáváme s odsuzováním stejnopohlavních styků (záměrně používám styků, jelikož se v Bibli nikde výslovně nehovoří o stejnopohlavní lásce či partnerství), zatímco v originálních textech jsou odkazy na homosexualitu často nejasné a dvojsmyslné. Většinou se přesně neví, zda Bible odsuzuje chrámovou prostituci nebo zda jde o odsouzení homosexuálních pohlavních styků.
Samotná slova jako homosexualita/homosexuální/homosexuál se v Bibli nevyskytují. Důvody mohou být mnohé, například: tehdejší společnost nerozuměla sexuální orientaci, nechápala stejnopohlavní svazky, pro Židy znamenala homosexualita jiný životní styl, respektive jiné náboženství. Ekvivalenty pro tato označení se proto v hebrejštině vůbec nenalézají. Homosexualitu, kterou tehdejší Židé znali, představovala chrámová mužská prostituce u okolních přírodních národů jakými byly například Kanaán, Babylón aj. Dále se někdy užívalo homosexuální znásilnění u poražených národů. Hlavní představitel (král, vůdce) byl takto znásilněn, aby byl dokonán akt porážky. (Fanel 2000) Homosexuálního i heterosexuálního znásilnění se také užívalo jako aktu nepřátelství, úplného nepohostinství, mocenské manipulace a odmítnutí prvotní zásady pohostinství.
LOTŮV PŘÍBĚH
Tento příběh popisuje, jak dva andělé přišli varovat Lota, jelikož Bůh byl rozmrzelý nad zkažeností Sodomy a chtěl toto město zničit. Když se dozvěděli o této návštěvě obyvatelé Sodomy, shromáždili se před Lotovým domem a chtěli "poznat" Lotovi návštěvníky. Slovo "poznat" je v hebrejském jazyce "yada" a objevuje 943 krát ve Starém zákoně. Pouze ve 12 případech poukazuje na sexuální aktivity.(Tůma 1996) Z kontextu je jasné, že obyvatelé města měli nepřátelskou náladu. Zda chtěli Lotovy návštěvníky homosexuálně znásilnit, napadnout či pouze poznat není přesto zcela zřejmé. Co udělal Lot? Ten nechtěl své návštěvníky vydat a nabídl jim místo nich své dvě dcery, které byly panny. Dav je ale nepřijal. Proč Bůh město zničil, není zcela jasné. Bylo to proto, že obyvatelé ubližovali cizincům, znásilňovali návštěvníky města, provozovali homosexuální praktiky, nebo pro jejich všeobecnou bezbožnost? Vysvětlení můžeme nalézt i v jiných textech: například Ezechiel (16,48-50)
"…Bůh zničil hříšníky Sodomy, protože byli pyšní, měly přebytky jídla, zatímco chudí a potřební trpěli, a že uctívali mnoho model…páchali ohavnost."
Dalším odkazem může být i Matouš (10,14-15) "…hříchem obyvatel Sodomy bylo nepřátelství vůči cizincům."
Lukáš to popisuje obdobně, zatímco Juda (7) píše, že hřích Sodomy byl sexuálního původu, ale jestli šlo o heterosexuální nebo homosexuální smilstvo, není v textu jasné.
LEVITICUS A JEHO ZÁKONY
V Leviticu (18,22) se hovoří o homosexuálním styku, i když se jednotlivé překlady liší. Zde předložím několik druhů překladů tohoto textu. Někomu se může zdát, že jsou všechny překlady prakticky stejné, ale jejich odlišnost je vcelku zásadní. Některé překlady odsuzují homosexualitu, jiné zas pouze homosexuální chování.

Ekumenický překlad říká: Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost. RevisedStandard Version píše: Nemáš ležet s mužem jako se ženou, je to ohavnost. New LivingTranslation: Nepraktikuj homosexualitu, je to hřích. New International Version: Nelež s mužem jako leháváš s ženou, protože je to velký hřích. King James Version: Nemůžete ležet s mužským druhem stejně jako se ženským druhem: je to ohavnost. (Stott 1996)
Ať už s homosexualitou souhlasíte nebo ne, v Leviticu se dále hovoří i o zákonech, které porušujeme prakticky všichni. Měli bychom se tedy zamyslet nad tím, jestli je správné jedny zákony přehlížet a druhé vyzdvihovat, jak se nám to hodí lidově řečeno "do krámu". Je to snad opravdová Boží vůle?
Jako první se v Leviticu píše o tom, že je povoleno otroctví, dále: pokud dítě proklelo své rodiče, má být zabito. Osoby, které se účastní cizoložství, by měly být taktéž usmrceny. Člověk má dodržovat všech sedm hlavních svátků. Při vzetí Božího jména nadarmo, také trest smrti. Zákon zásadně zakazuje: heterosexuální styk během doby, kdy má žena menstruaci, sklízet úrodu v okrajích pole, jíst ovoce z mladého stromu, nosit oblečení, které je vyrobeno z více druhů vláken, křížit dobytek, nechat se tetovat, holit nebo stříhat si vlasy do kola atd.(Tůma 1996)
V Leviticu se také hovoří, jaký trest by měl postihnout osoby, které provozují pohlavní styk s osobou stejného pohlaví. Je zajímavé, že v trestu se jednotlivé překlady v zásadě neliší. Ekumenický překlad praví: "Pokud se člověk dopustí takovéto ohavnosti, musí zemřít a jeho krev padne na ně." (Lv 20,13)
PROSTITUCE V DEUTERONOMIU
V tomto oddíle se odsuzuje obecně prostituce, jak mužská tak i ženská. I když se jednotlivé překlady zásadně liší v pojetí prostituce. King James Version, Ekumenický překlad a Revised Standard Version překládají hebrejské slovo "qadesh" jako sodomii.107 Zatímco toto slovo znamená svatý. Jinými slovy tyto překlady hovoří o sodomii, která v sobě skrývá i homosexuální prostituci. Zatímco správně by se mělo jednat jen o odsouzení posvátné "svaté" či kultovní prostituce, která byla provozována v chrámech.
SOUDCI A NÁVRAT K LOTOVI
V knihách Soudců (19) se vracíme zpět k příběhu o Lotovi. Sice se zde nehovoří o Sodomě, ale o městě Gibeah. Celý příběh je přenesen do jiného času i místa, ale většina teologů se shoduje na tom, že jde o převyprávění příběhu o Sodomě. Příběh vypráví o jednom levitovi, který přišel navštívit město Gibeah se svým otrokem a konkubínou (ženinou). Přivítal ho tam jeden farmář. Když chtěl levita u farmáře přenocovat, přišli místní a žádali farmáře o vydání jeho hosta. Ten nesouhlasil. Znovu se zde hovoří o tom, že ho dav chtěl "poznat". Aby se dav uklidnil, je mu nabídnuta místo levity farmářova dcera a levitova konkubína. Dav zpočátku odmítá, ale nakonec přijme levitovu konkubínu. Celou noc ji znásilňuje, až žena zemře. Levita ji pak rozřeže na dvanáct kusů a rozešle dvanácti židovským kmenům. Díky tomu vznikne válka mezi Gibeahem a Izraelity. Myslím si, že je teď jasné, že nešlo o homosexualitu, ale spíše o akt nepřátelství vůči cizincům. Důvody, proč církev považovala donedávna homosexualitu za sodomii, byly postaveny na mylných základech.
KONTROVERZNÍ PAVEL
EP: list Římanům 1,26 - 27: "Proto je Bůh vydal v moc hanebných vášní. Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku se ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí hanebnosti a tak sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svou zcestnost."
Pavel zde kritizuje homosexuální styk, který odporuje lidské přirozenosti a božím záměrům. Většina konzervativních katolíků se opírá právě o tento výrok, který se sice tváří více než jednoznačně proti gayů a lesbám. Ale i tento text není tak jednoznačný, jak vypadá. Například interpretace: ...muž s jiným mužem... je značně zavádějící. Toto označení totiž v řečtině znamenalo pederastii. Totiž společensky tehdy přijímaný jev, kdy dospělý muž měl styk s mladými chlapci. Jakou praktiku pak Pavel zavrhuje, dnes nevíme a záleží pouze na stylu výkladu.
Dále si musíme představit, v jaké době byl asi tento text napsán. Je to dopis římským křesťanům. Křesťanům, kteří žili v diametrálně odlišném prostředí, které se neslučovalo s židovským. Není tedy jasné, zda pouze neodsuzuje tehdejší životní styl. Také se často uvádí, že kdyby Pavel mohl mít poznatky o homosexualitě jako o vrozené neměnné sexualitě, kterou daný jedinec nemůže změnit, pak by patrně pouze odsuzoval homosexuální chování, které nevychází z přirozenosti člověka.
Pokud čteme originální text Bible dostáváme se ke dvěma slovům, která mají zásadní význam pro překlad textů týkajících se homosexuality. Jsou to slova malakoi a arsenkoitai. Jedna překladová verze uvádí, že tyto výrazy označují ty, kteří nebudou mít účast na Božím království. (Tůma 1996) Jiná preferuje významovou rozdílnost. U slova arsenkoitai se může jednat o masturbaci nebo i homosexualitu či homosexuální prostituci. Přesný význam pojmu malakoi se doposud nepodařilo úspěšně přeložit. (Galán 2003)
Když na tyto slova pak narazíme i v 1. Timoteově (1,9 - 10) jsou tato slova někde překládána jako sexuální perverze či homosexualita. Tůma (1996) však poukazuje na to, že Pavel se sám počítá mezi ty, kterým není přisouzena spoluúčast na Božím královstvím: " …Já k nim patřím na prvním místě - avšak došel jsem slitování." Jak je vidět, interpretace biblických textů je velmi obtížná a často nepřesná.
SVĚDECTVÍ O GAY A LESBICKÝCH SVAZCÍCH V BIBLI
Někteří překladatelé upozorňují i na významné osobnosti Bible, které mohly mít homosexuální partnerství. Jedná se například o Ruth a Naomi, Davida a Jónatana (2S 1,26 …Stýská se mi po tobě, můj bratře Jonatáne, byls ke mně pln něhy, tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen.) Davida a Ashpenaziho. Někteří liberálové dokonce poukazují na neobvyklý vztah Ježíše a Jana. Ať už byly tyto svazky jakékoli, jedno je jasné: Bible je přeci jen kniha, kterou stvořili pouze lidé a spoluutvářejí ji i dnes. Bible nemá stoprocentní historickou výpovědní hodnotu.
Podle mého názoru se musíme stavět k Bibli skepticky, ale neodsuzovat ji. Musíme se snažit chápat kontext, ve kterém byla napsána. Bible sama o sobě nemůže určovat míru opravdovosti víry jakéhokoli člověka. Vztah s Bohem se odehrává na osobní úrovni a nelze jej žádnými normami paušalizovat.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Jak se Vám líbí tento web?

Ano, je super! 62.3% (3413)
Fajn, nemám připomínky! 10.5% (577)
Celkem to ujde, něco bych změnil/a! 7.8% (429)
Nic moc! 6.9% (380)
Fakt šílený! 12.4% (681)

Komentáře

1 Danda Danda | Web | 13. prosince 2007 v 20:15 | Reagovat

Tos napsal celý článek sám? Téda, klobouk dolů:o)

2 David Daniel David Daniel | E-mail | Web | 17. prosince 2007 v 9:55 | Reagovat

Ve skrze ano, ale samozřejmě jsem čerpal z odborné literatury, která je zde také uvedena. Dlouhodobě se věnuji této problematice a snažím se o celistvější pohled na naší problematiku.

3 Michal Hora Michal Hora | E-mail | Web | 19. března 2008 v 22:18 | Reagovat

druhá sekce se orientuje na moje osobní zájmy a tvorbu (např. poezie). Co se týče vývoje homosexuality, lesbismu a transgender komunity jedná se výhradně o můj text, který se opíral o dostupnou odbornou literaturu, která je uvedena v sekci Homosexualita nebo se jedná o texty mého kolegy MUDr. Ivo Procházka, CSc. Je to člověk, který se dlouhodobě zabývá gay problematikou, pomáhá mladým gayům, kteří prožívají svůj coming out a také aktivně zapojuje do prevnce a boje proti HIV/AIDS v ČR, dnes je výkoným předsedou České společnosti AIDS pomoc, která je zřizovatelem Domu světla. Články HIV/AIDS - otázky a odpovědi a články týkající se bezpečnějšího sexu jsou s laskavým dovolením převzaty s textů a publikací České společnosti AIDS pomoci. Ostatní články, pokud to bylo možné, jsou autorizované nebo je uveden zdroj či autor.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama