Lesbická historie X.

27. října 2006 v 15:20 | D.D. |  HOMOSEXUALITA
ÚVOD
Dle mého názoru není dobré plně spojovat mužskou a ženskou sexualitu, jelikož není odlišná pouze z biologického hlediska, ale i z historického vývoje, jak se na samotnou sexualitu u žen a u mužů pohlíželo obecně, lékařsky a sociálně. Pokud se týče homosexuality, je zde rozdílnost ještě silnější. Není tedy od věci zkusit si udělat malý exkurz do historie lesbismu potažmo feminismu, který s ním byl často spojován.
LESBISMUS V13.16.STOLETÍ
O lesbickém milostném styku se hovoří jako o něčem nestálém, nahodilém či experimentálním. " Dokonce ani lékařské příručky z 18. století, které se zabývají sexuální problematikou, ve výčtu úchylek obvykle lesbismus neuvádějí." (Faderman 2002, str.33) Důsledky takového chování jsou přirovnávány k samohaně
(masturbaci) a tudíž ji nepřikládaly tak velkou důležitost, i když samohana byla projevem "úchylné" osobnosti. Lesbické příběhy jsou v literatuře na tehdejší dobu často zmiňovány. Objevují se jak v próze, tak i v poezii. Pro pochopení takového "tolerantního" přístupu je nutné si uvědomit, že tehdejší společnost byla založena veskrze na patriarchátu, na mužském pojetí světa. Fadermanová (2002) o tehdejším myšlení hovoří jako o falocentrickém. Jinými slovy si muži natolik věřili, že lesbické projevy považovali za něco neplnohodnotného a méněcenného. Za sexualitu, které nemuseli přikládat zvláštní význam, jelikož je svou podstatou nijak neohrožovala. Pokud bylo lesbické milování předváděno pro potěchu mužů, tak ji přijímali o to více. Zatímco mužská homosexualita na tom byla hůře. Obdobný pohled na ženskou homosexualitu můžeme sledovat i v našem století. Jako podtrhnutí nestálosti lesbických vztahů se často užíval příklad básnířky Sapfó a jejího milence Faóna. Za daleko větší hrozbu se pokládal transvestitismus jak ženský, tak i mužský. Svědčí o tom nesčetné literární příklady (například William Harrison - Popis Anglie, z druhé poloviny 16. století). Nicméně se od 13. století až do 16. století objevuje homosexualita v církevních i státních zákonících jako sodomie, která se trestala až upálením. Právě k takovým trestům u žen docházelo zejména pokud se jednalo o přistižení "in flagranti" spojené právě s transvestitismem.
RENESANCE A18.STOLETÍ
V renesanci se setkáváme s přijetím Aristotelovského, Platónského pojetí mužského "nadpřátelství". O takovém "nadpřátelstvím" se můžeme dočíst například u Montaigna, Castigliona, Kodalla, Paintera aj. O ženských svazcích se tehdy mluvilo méně, ale nejtypičtějším autorem je například Thomas Lodge (Rosalinda). (Jamek 2001) Vyznáním lásky dvou hlavních hrdinek se značně podobá biblickému příběhu Rút a Naomi. V tomto období zejména v Anglii a Francii byla homosexualita a tzv. nadpřátelství mužů víceméně tolerováno, i když bylo silně spojeno s vyšší třídou (šlechtou či královským dvorem) a byla přijímána jako určitý projev dekadence a zkaženosti vyšších tříd. Přesto zde v chápání lesbických vztahů přetrvává analogie. Jinými slovy povaha ženské homosexuality je slabá, neprojevuje se tak silnou intenzitou a proto je netřeba se ji více obávat. (Rupp 2001) I když byla homosexuální láska do jisté míry tolerována, nemůžeme v žádném případě hovořit o její akceptaci. Jednalo se spíše o toleranci homosexuálního chování. Musíme si uvědomit, že o homosexuální orientaci tak, jak ji známe dnes, se začalo hovořit až na přelomu devatenáctého a dvacátého století.
V literatuře se v tomto období setkáváme s tzv. romantickým přátelstvím, které si vyznávaly ženy především v korespondenci či osobních denících. Jelikož tehdejší ženy neměly možnost vydávat svoji prózu či poezii, dochovaly se pouze tyto literární památky. Pokud lesbismus chápeme nejen v rovině sexuální, ale i v citové, o ženské homosexualitě lze hovořit i v tomto období. Možná se může tento podnět zdát zbytečný, ale při zkoumání lesbismu a to zejména historickém, je nutné si vytvořit rámec sexuality, ve kterém je pak možné při zkoumání ženské homosexuality dál operovat. Není pochyb o tom, že pokud bychom toto "přátelství" přetransformovali do 20. století, nebylo by možné vynechat sexuální stránku a hovořit o lesbismu. Musíme ale pochopit tehdejší způsob myšlení. Jinými slovy v 18. století hovoříme o romantickém přátelství žen a ve 20. století přinejmenším o lesbickém přátelství či vztahu.
STOLETÍ DEVATENÁCTÉ
V devatenáctém století se pohled na ženy značně změnil. Od humanistického pojetí člověka se přešlo k čistě asexuálnímu výkladu lidské osobnosti. Ženské touhy, city a sexuální vnímání bylo společensky odmítány a potlačovány. Represe vůči projevům homosexuality se zvyšovaly. Tehdejší myšlení považovalo za nemyslitelné, že by žena mohla toužit po druhém člověku bez mužské přítomnosti či iniciativy. Lesbismus byl poprvé definován až v 19. století v Německu jako zdravotní problematika. I když stále panoval názor, že: " ...slušné ženy nemají žádné sexuální touhy, a nemohou spolu proto navazovat žádné sexuální vztahy." (Faderman 2002, str.185) Toto myšlení samozřejmě souviselo i s celkovým postavením žen ve společnosti. Muži na ženy pohlíželi jako na "jiné". Pozvolna se přecházelo k názoru, že jen muž je schopen "správně" myslet a ženám byly přisuzovány citové projevy nižšího řádu: měly být plně podřízeny mužům, zaměstnávat se měly zejména domácími pracemi, manželovi (pánovi) měla žena radit pouze tehdy, pokud ji manžel sám vyzve apod. Tyto názory na postavení ženy můžeme znovu objevovat v mnohých literárních dílech. S nárůstem feminismu se zrodil i antifeminismu. Je zajímavé, že v antifeministických hnutích často vystupovaly hlavně ženy. Dále vznikaly silné pochybnosti o tom, zda je správné nechat ženy studovat k vyššímu vzdělání. Když se začala vyvracet pochybnost o tom, že žena nemá dostatek schopností dostudovat, vznikla další pochybnost. Týkala se hlavně problému, že vzdělané ženy se méně vdávaly a přestaly tak rodit společnosti děti.
Například v běžných amerických rodinách bylo zvykem mít přinejmenším tři děti. Někteří lékaři dokonce zjistili, že ženám vzdělání poškozuje zdraví. Například choroby mozku, jelikož při výuce je v mozku zapotřebí více krve, přičemž tato krev je nezbytně důležitá při menstruačním cyklu ženy. Tento proces pak ženu vysiluje a ničí její plodnost. (Clarke 1848)
Dnes se tyto názory zdají zcela nepřijatelné! Častým argumentem bylo, že feminismus a rovnost v pohlaví je proti přírodě a přirozenému řádu věcí, které jsou od Boha a tomu se přece slušný křesťan nemůže protivit, vždyť už v Bibli se říká, že žena byla stvořena z muže a pro něho. Když jsem se snažil pochopit tuto kritiku, velmi mi to připomnělo názory dnešních křesťanských demokratů, kteří se takto ohrazují proti přijetí registrovaného partnerství či soužití gayů a lesbiček. Teprve v polovině 19. století se začala prosazovat feministická hnutí. Důvody a intenzita těchto hnutí se často geograficky lišily. Například v Americe došlo po Občanské válce k velkému úbytku mužské populace. Společnými aspekty pro ostatní země byly například vzrůst střední třídy, ženy se už nemusely tak často "nedobrovolně" vdávat pod tlakem rodiny, zakládaly se ženské spolky, otevřela se cesta žen k vyššímu vzdělání apod. To vše dopomohlo více prosazovat ženskou otázku, což vedlo k formulaci základních tezí ženského bytí a práv. Začala se prohlubovat propast mezi muži a ženami. S rozvojem industrializace se i feminismus více rozšiřoval a už ho nešlo ignorovat. Po roce 1848 se intenzita těchto organizací upevňovala stále více. V tomto roce se například feministky ve Francii pokusily prosadit ženské volební právo, které však získaly až po roce 1945.
V Nové Anglii se pak ujal i výraz Bostonské manželství, které vyjadřovalo dlouhodobý vztah dvou žen zcela nezávislých na mužích. Obvykle se jednalo o feministky věnující se kultuře, zlepšování sociálních podmínek, často se hovořilo o tzv. splynutí duší, které v sobě zahrnovalo nejen filozofické a etické ideály, ale i sexuální stránku. (Faderman 2002)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Jak se Vám líbí tento web?

Ano, je super! 62.3% (3413)
Fajn, nemám připomínky! 10.5% (577)
Celkem to ujde, něco bych změnil/a! 7.8% (429)
Nic moc! 6.9% (380)
Fakt šílený! 12.4% (681)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama