Registrované partnerství XVII.

1. listopadu 2006 v 15:47 | D.D. |  HOMOSEXUALITA
ÚVOD
V této části se pokusím poukázat na pro a proti k veřejné i odborné diskusi ohledně zákona o registrovaném partnerství. Chtěl bych se zamyslet nad některými názory, které se ve společnosti v této souvislosti objevují. Tento zákon bude to mít za následek změny skoro ve všech zákonech České republiky (někde se jedná pouze o dílčí pozměnění), dále se bude muset změnit i přístup lidí (například na úřadech, v nemocnicích, na policii apod.).
Ať už jsou názory na registrované partnerství a gaye či lesby většinové společnosti jakékoli, přijetí registrovaného partnerství je pro gaye a lesby nezbytné a to už ze samotného ústavního principu. Gayové a lesby mají právo mít stejná práva a povinnosti jako každý jiný občan České republiky. Konec konců platí stejné daně a poplatky jako většinová společnost a nelze jim upírat jejich ústavní, sociální a hlavně lidská práva na důstojný život.
ZÁKON O REGISTROVANÉM PARTNERSTVÍ OSOB STEJNÉHO POHLAVÍ
Zákon o registrovaném partnerství upravuje vznik i zánik partnerského svazku, vymezuje jaké jsou podmínky pro vstoupení do tohoto svazku a také v sobě obsahuje novelizaci osmnácti zákonů, ve kterých se provádějí následné změny související se vznikem tohoto institutu. Podmínky pro vstup do partnerství jsou prakticky stejné jako jsou pro vstup do manželství. Místo, kde se partnerství bude uzavírat, určuje matriční úřad, před kterým bude prohlášení o vstupu do partnerství učiněno. Místa jednotlivých matričních úřadů budou stanoveny vyhláškou a v každém kraji bude jeden matriční úřad, který bude rozhodovat i o návrhu o změně místa uzavírání partnerství. Oba partneři budou mít stejná práva i povinnosti a budou mít možnost se zastupovat v běžných záležitostech. Partneři budou mít také vzájemnou vyživovací povinnost, která je i eventuelně možná po zrušení partnerského soužití. Vstup do partnerství nemá za následek omezení či zrušení rodičovských práv. Partnerství také nezavdává záminku pro nesvěření dítěte do péče pocházejícího z předchozího heterosexuálního vztahu, přičemž jeho partner nezíská status osvojitele, ale bude ve vztahu nevlastního rodiče. Osvojování dítěte partnery po dobu trvání partnerství zakázáno.
ZMĚNY , KTERÉ PODMIŃOVALY VZNIK REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ
Včetně vydání zákona o registrovaném partnerství ve sbírce zákonu je nutné změnit i dílčí zákony. Registrované partnerství zasahuje svým charakterem prakticky do většiny zákonů České republiky. Změny jsou buď malého charakteru, kde se přidá slůvko partner/ka a nebo většího, kde vznikají celé nové odstavce či paragrafy.
Změny v zákonech se tedy týkají:
  • trestního zákona - a to zejména u změny, kde se partner/ka považuje za osobu blízkou.
  • trestní řádu - v možnosti odepření výpovědi, jako u osoby blízké.
  • zákona o rodině - kde jsou vymezeny podmínky vzniku partnerského svazku, které budou prakticky stejné jako jsou u vzniku manželství a následně u jeho zrušení či změny týkajících se majetkoprávních vztahů. Také je zde uvedena výhradní neslučitelnost mezi manželstvím a partnerstvím.
  • občanského soudního řádu - procesní podmínky při zrušení nebo neexistenci právního vztahu z různých důvodů, které jsou dané zákonem. Dále při zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství.
  • občanského zákoníku - mezi osoby blízké byl doplněn partner/ka, kterému po smrti partnera/ky přísluší majetkové vyrovnání v rámci první dědické skupiny (posloupnost do dalších dědických skupin je jako mezi manželi). Zajímavé na této změně je to, že partner/ka bude muset zaplatit dědickou daň, která přísluší třetí dědické skupině. Uzavřením partnerstvím nevzniká právo na společný nájem bytu, jehož nájemcem je jeden z partnerů. Mezi osoby, které se stávají nájemci po smrti jednoho z partnerů byl doplněn druhý partner/ka, pokud žil v den smrti ve společné domácnosti a nemá vlastní byt.
  • zákoníku práce - stejně jako u manželů nemůže vzniknout pracovněprávní vztah mezi manžely, nemůže vzniknout ani mezi partnery. Za osamělé osoby se nepovažují ti, kteří žijí s partnerem/kou.
  • zákona o životním minimu a zákona o státní sociální podpoře - partner/ka se bude počítat mezi společně posuzované osoby. Za osamělé rodiče se pro účely státní sociální podpory nepovažuje rodič, který žije s partnerem.
  • zákona o soudních poplatcích - změny ve výši soudních poplatků v rámci řízení o zrušení či neplatnosti nebo neexistenci registrovaného partnerství .
  • zákona o péči o zdraví lidu - do okruhu osob, které je lékař povinen vhodným způsobem poučit, byl doplněn i partner/ka.
  • další detailnější srovnání a povinností manželů a registrovaných partnerů bude přiložen v příloze této práce.
Jak je patrno tento zákon zasahuje do většiny zákonů a tak by chtě nechtě zasahoval do života všech občanů. Což, nevidím jako negativum, ale považuji to za obecné zlepšení pohledu na gay a lesbické páry. Zrovnoprávnění povede i k větší akceptaci okolí. Přesto je nutné podotknout, že tento přijatý zákon je pouze velkým kompromisem. Mnoho zásadních návrhů nebylo Poslaneckou sněmovnou schváleno. Například narok na jednorázové odškodnění a úmrtné při úmrtí partnera/ky podle zákoníku práce, nárok na vdovský či vdovecký důchod, ošetření svazku z hlediska zákona o daních z příjmu, přechod práv ze stavebního spoření, společné jmění, společný nájem bytu zohlednění svazku při udělování povolení k pobytu cizincům, osvojení (adopce) dítěte, výplata mzdy partnerovi/ce jen na základě zmocnění.
ARGUMENTACEREGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ
Registrované partnerství můžeme chápat jako institut, který má zajistit právní jistotu pro soužití dvojic stejného pohlaví. Zákon má upravovat uzavírání partnerství, podmínky pro jeho zrušení nebo zánik, vzájemné majetkoprávní vztahy partnerů, jejich práva a povinnosti vůči sobě navzájem, vůči institucím a vůči státu. (Cerqueirová, A.: Odpůrci často užívají pseudoargumentů; Náš svět č. 2, 2002) Zákon o registrovaném partnerství má dát stejnopohlavním párům právní jistotu v právním řádu České republiky. Když se projednávalo schvalování registrovaného partnerství, vyvstaly ať už ve sněmovně nebo v tisku různé otázky a dohady, které je dobré si na začátku objasnit. Je vůbec zákon o registrovaném partnerství pro gaye a lesby důležitý? Nezbytný není jen z obecného hlediska uznání práv určité minoritě, ale tento zákon řeší důležité právní a sociální otázky gayů a leseb. Častou námitkou z řad občanských demokratů je to, že občanským zákoníkem respektive různými druhy smluv lze právně ošetřit soužití osob stejného pohlaví (nejen stejného) a tudíž není registrované partnerství zapotřebí. Realita je ale taková, že smluvně lze ošetřit pouze dílčí části. (Cerqueirová, A.: Partnerské soužití gayů a lesbiček; Náš svět č. 8, 2002)
Navíc sepsání takových smluv je velmi drahé a jejich cena by se vyšplhala až na několik desítek tisíc korun a nevyhnutelnou skutečností je i to, že většinu těchto smluv by člověk musel stále nosit při sobě a jimi se prokazovat. Proto jsou tyto námitky nepřípustné a ukazují pouze na to, že jsou naši zákonodárci neznalí zákona?
Nejčastější problémy vznikají při kontaktu s úřady, zdravotnickými zařízeními, pohřebními ústavy, poštou, policií, soudy, pojišťovnami, zaměstnavateli, bytovými odbory atd. Jiným způsobem, různými smlouvami, nelze především zajistit to, aby partnerská soužití dvojic téhož pohlaví byla státem a jeho právním řádem respektována.
Častou námitkou pro nepřijetí zákona o registrovaném partnerství je, že samotný zákon upravuje i adopci dětí těmito páry. Tato námitka také není na místě. O adopci gay a lesbických párů se v zákoně nehovoří. Na druhou stranu z nejnovějších průzkumů, převážně z USA, se ukazuje, že neexistuje prakticky žádné negativní ovlivnění samotnou výchovou homosexuálních párů. Jediné, co je s touto problematikou na místě, je otázka, jak budou ošetřena rodičovská práva (například při rozvodu nebo úmrtí jednoho z rodičů apod.). Navíc zájem o adopci ze strany gayů a leseb není tak markantní. Námitky, které se ozývaly hlavně z řad křesťanských demokratů se týkaly problému, jaký bude mít dopad svazek gayů a leseb na dnešní "tradiční rodinu". (Cerqueirová, A.: Marek Benda menšiny neochraňuje; Náš svět č. 2, 2002)
Lidovečtí poslanci bohužel nemají žádné odborné nebo statisticky doložitelné informace, které by podpíraly jejich mylné domněnky. Jak dokazuje náš dotazník, tak i mnoho dalších průzkumů, potvrzuje se stále zvyšující, který neblahý vliv na "tradiční" rodinu popírá. Co se týče negativního dopadu na ostatní spoluobčany, nerozumím už vůbec lidoveckým argumentacím. Mnohé trvalé vztahy dvojic gayů a lesbiček mohou být spíše příkladem pro heterosexuální partnerství. Myslím si, že dnešní rodina je ohrožována jinými faktory, než tím, že dva muži nebo dvě ženy žijí v jedné domácnosti. Do jisté míry kopíruje registrované partnerství zákony o rodině, ale vždyť jde o svazek dvou lidí, kteří se svobodně rozhodli spolu žít. V tomto ohledu není rozdílu mezi heterosexuálními a homosexuálními páry.
Jak na gaye a lesbičky pohlíží ústava České republiky? "Základní práva a svobody se zaručujívšem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení." (Zákon č. 1/1993 Sb, Článek 3, odstavec 1. Listiny základních práv a svobod) Je neoddiskutovatelné, že gayové a lesbičky kvůli své odlišné sexuální a citové orientaci jsou v dosažitelnosti práva pro své soužití, které je obdobné soužití manželskému, v jiném postavení. Toto postavení je diskriminuje v dosažitelnosti práva. Mezi základní práva, která jsou gayům a lesbám upírána: " Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost…" "…. každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života." (l.c.) Náš právní řád soukromý partnerský život gayů a lesbiček prostě neuznával, čímž de jure neoprávněně zasahoval do jejich soukromí. "Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání." (l.c.) Myslím si, že na tuto důležitou větu z naší ústavy mnoho poslanců zapomnělo. Zákon o registrovaném partnerství vychází právě z tradice monogamních vztahů založených na vzájemné lásce a úctě, které vycházejí z křesťanské tradice a křesťanských (ale i jiných) hodnot.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Jak se Vám líbí tento web?

Ano, je super! 62.3% (3413)
Fajn, nemám připomínky! 10.5% (577)
Celkem to ujde, něco bych změnil/a! 7.8% (429)
Nic moc! 6.9% (380)
Fakt šílený! 12.4% (681)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama